Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 14.12.2018 10:04:55

Abertamy - Rekonstrukce náměstí
 
                                                                                                                             http://www.nuts2severozapad.cz                   http://www.europa.eu
                                    

ABERTAMY –

REKONSTRUKCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

 

 

Program: ROP NUTS II Severozápad pro období 2007-2013

Prioritní osa: 2 Intergrovaná podpora místního rozvoje

Oblast podpory: 2.2. Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

 

Zahájení fyzické realizace projektu : 01.10.2009

Datum ukončení projektu : 10.06.2011

 

Popis projektu:

Projekt rekonstrukce náměstí řeší zvýšení kvality veřejné infrastruktury, zvýšení estetické a technické kvality nejdůležitějšího prostoru města, centrálního bodu kulturního a komunitního života města a reprezentativního prvku ovlivňujícího spokojenost obyvatel a návštěvníků města Abertamy.

Cílem záměru města Abertamy je rekonstrukce náměstí včetně výměny veřejného osvětlení v ulici Dlouhá a Pražská, přímo navazující na náměstí. Aktivity obsažené v projektu povedou k zlepšení vzhledu centra, zkvalitnění života obyvatel, vytvoření místa odpovídající nejen současným potřebám obyvatel, ale i předpokládánemu budoucímu vývoji. Cílem je vznik prostoru, který bude moderní, fungující, reagující na potřeby a charakter města.

 

Městu Abertamy byla přiznána dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 52,57 mil Kč.

 

Průběh prací

 
Dne 22.9.2009 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Abertamy a Regionální radou regionu
soudržnosti Severozápad, kterému předcházela kontrola ex-ante ze strany Úřadu regionální rady. Ve sledovaném
období byly provedeny kroky vedoucí k podpisu smlouvy a následně provedeny aktivity vedoucí k zahájení fyzické
realizace projektu. Dále bylo provedeno výběrové řízení na TDI (JP ENGINEERING s.r.o.). Vítězem výběrového
řízení na dodavatele stavby se stala firma THERMIA - BAU a.s., se kterou byla dne 1.10.2009 podepsána smlouva o dílo.
Před fyzickou realizací projektu bylo provedeno ještě výběrové řízení na dodavatele publicity (ŽURNÁL MEDIA, a.s.).
V prostorách náměstí byly umístěny billboardy jako nástroj povinné publicity a následně byly 1.10.2009 zahájeny stavební práce.
 
Dne 10.10.2009 došlo k slavnostnímu poklepání základního kamene za účasti hejtmana
Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného. Ve sledovaném období byly provedeny následující stavební
práce: geodetické vytýčení současně prováděné části stavby, práce na SO 301: položeno kanalizační potrubí
mezi RŠ 14 a 15 a průtahem krajské komunikace II/221, včetně uvádění šachet, osazení dešťových vpustí v jižní
části náměstí. Následně byl proveden výkop pro vodovodní řád a uloženo polyetylenové potrubí. Práce na
veřejném osvětlení v ulicích Dlouhá a Pražská, osazení lamp - dokončeno. Byl proveden zkušební provoz,
následně plný provoz. Hrubé úpravy v místě stávajícího parku před městským úřadem.
 
Dne 20.11.2009 byly ukončeny stavební práce pro rok 2009. V průběhu listopadu bylo provedeno VŘ na zpracovatele projektové
dokumentace pro provádění stavby. Přestávka stavebních prací trvala z klimatických důvodů od listopadu 2009 do dubna 2010.
 
Od dubna 2010 stavební práce probíhaly do konce 1.etapy, tedy do 30.9.2010 v následujícím rozsahu:
Komunikace a zpevněné plochy - došlo k provádění konstrukčních vrstev vozovky, pokládka obrubníků, pokládka živic.
Náměstí jih - drenáže, pokládka obrub a dlažebních kostek.
Šachta májka - výkopy, základy.
Paravan - výkopy, základy pro paravan, základy pro květník.
Vodovod a kanalizace - pokládka jednotné, dešťové kanalizace, vodovodního řadu vč.příslušenství.
Venk.kabel.rozvody - došlo k uložení kabelů VO, demontáž VO, montáž podzemních rozvaděčů, montáž sloupů VO.
Veřejné osvětlení - provedlo se osazení stožárů VO, pokládke kabelů.
Ochrana kabelu NN - provedení kabeláží.
Vedení NN hlavní přípojka - pokládka kabelů, Infotabule.
Vedení NN městská (kašna + propojení) - pokládka kabelu.
Přeložka vedení O2, dokončeno
Infocentrum - základy, bednění, armování, betonáž, zásyp včetně hutnění.
Reliéf - zhotovení základové desky.
Kašna - výkopy, podkladní betony, izolace, bednění, armování strojovny, betonáž.
Pomník - základy.
 
Dále 29.9.2010 došlo k uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace, kterým se projekt rozděluje na 2
časové etapy.
 
Ve 2.etapě probíhaly stavební práce od října do listopadu 2010.
Dne 25.listopadu 2010 došlo k slavnostnímu otevření náměstí za účasti zástupců poskytovatele dotace, ředitele Úřadu regionální rady, místopředsedy Regionální rady a velkého počtu obyvatel města. Nově zrekonstruované náměstí mělo velmi kladný ohlas.
 

Cílem záměru města Abertamy bylo rekonstruovat náměstí včetně výměny veřejného osvětlení v ulici Dlouhá a Pražská, přímo navazující na náměstí. Realizací aktivit projektu vedly ke zlepšení vzhledu centra, zkvalitnění života obyvatel, vytvoření místa odpovídající nejen současným potřebám obyvatel, ale i předpokládánemu budoucímu vývoji. Díky projektu došlo k naplnění cíle projektu a tím byl vznik prostoru, který bude moderní, fungující, reagující na potřeby a charakter města.
TOPlist